Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DANS DE DAG

Wat leuk dat je besloten hebt bij – Dans de dag – danslessen te gaan volgen!

Om niet alleen vrolijk te worden van de deelname aan onze danslessen, maar vooral ook om dit te blijven hebben wij onderstaande algemene voorwaarden opgesteld.

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met je inschrijving bij Dans de Dag. Het is dus belangrijk, dat je deze voorwaarden goed doorleest en je bewust bent van de inhoud en consequenties. Door te klikken op ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ gaat je akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels zonder enig voorbehoud.

Als je na het lezen van de algemene voorwaarden vragen hebt, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Art. 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden van Dans de dag, hierna te noemen eigenaar, en de afnemer van de cursus, hierna te noemen cursist.

1.2 Cursisten en bezoekers van de dansschool, dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de eigenaar, dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.

1.3 De eigenaar is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden en/of wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen. De eigenaar is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, de toegang tot de dansschool te blijven weigeren, ook wanneer dit leerlingen betreft die bezig zijn met een danscursus. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

1.4 De eigenaar heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

Art. 2 Inschrijven

2.1 Voor het moment van inschrijving dien je je zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag en het aantal lessen. Ook dient je je te informeren over de hoogte van het cursusgeld en de betalingstermijn(en).

2.2 Door schriftelijke inschrijving voor een danscursus of via het formulier op de website, verplicht de cursist zich het cursusgeld voor de gehele cursus te voldoen. Indien de cursist om wat voor reden dan ook, niet langer de cursus kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld.

2.3 Je schrijft je in voor een gehele cursus. Verzuimde lessen worden nooit gerestitueerd. In overleg met de dansdocent(e) kunnen de lessen worden ingehaald. In uitzonderlijke gevallen kunnen verzuimde lessen in een volgend seizoen worden ingehaald.

2.4 Het inschrijfformulier dient geheel te worden ingevuld. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Minderjarigen kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een danscursus.* Ouder(s) en of verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

2.6 Het kan voorkomen, dat de door jou gekozen cursus reeds vol is op het moment dat je je inschrijft. De dansschool zal je hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat je een andere keuze kunt maken, dan wel je inschrijving (uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de eigenaar) kunt annuleren;

Art. 3 Cursus

3.1 De eigenaar is bevoegd, ook tijdens een cursus, de lestijden te wijzigen.

3.2 Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

3.3 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de dansdocent(e) wordt de les gegeven door een vervanger. Indien lessen worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader, door de eigenaar te bepalen, dag of tijd.

3.4 De eigenaar mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurig ziekte etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt de annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

3.5 Een dansles gemist door ziekte kan worden ingehaald in dezelfde dan wel eerst opvolgende lesweek indien er een tweede groep is van hetzelfde niveau.

3.6 Bij langdurige ziekte (mits gemeld bij de eigenaar) kan in overleg met de eigenaar worden gekeken naar een oplossing om de achterstand in te halen. Dit geldt niet voor afwezigheid zonder opgaaf van reden.

3.7 De eigenaar heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, privéles of activiteit van de dansschool.

3.8 Je lidmaatschap eindigt onmiddellijk na een laatste les van de door jou gekozen cursus. Je kunt daarna opnieuw een keuze maken uit het aanbod voor een vervolgcursus.

3.9 Concurrentie                                                                                                                                                   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de cursist. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de eigenaar van de dansschool zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.000,00 per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de eigenaar van de dansschool om verdere schade te vorderen.

Art. 4 Betalingen

4.1 Alle betalingen dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen te zijn op de vooraf aangegeven termijn. Voor de eerste van de maand van een nieuwe termijn dient het lesgeld op de rekening van de dansschool te staan.

4.2 Betalingen kunnen uitsluitend via overboeking per bank worden voldaan.

4.3 Consumpties, entreegelden, en alle andere tijdens het seizoen voorkomende kosten dienen ter plaatse contant te worden voldaan.

4.4 Bij verzuim van je betaling kan de eigenaar toegang tot de dansschool ontzeggen. Bij een niet-tijdige betaling van je lesgeld is het volledige bedrag direct opeisbaar.

4.5 Als de dansschool kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administraties door jouw toedoen of nalaten, zullen deze kosten worden doorberekend.

4.6 Indien de openstaande vordering uit handen moet worden gegeven, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de cursist-ouder(s)/verzorgers(s).

4.7 De vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s.

4.8 Dans de dag bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de cursussen, activiteiten of producten en zal deze per seizoen indexeren. Je kunt geen rechten ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen.

Art. 5 Aansprakelijkheid

5.1 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen altijd verhaald worden.

5.2 Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is ieder persoon afzonderlijk aan te spreken voor de gehele schade.

5.3 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De eigenaar is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van de garderobe is geheel op eigen risico.

5.4 Wanneer je gezondheidsproblemen hebt dien je voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan een danscursus verantwoord is. Over deze gezondheidsproblemen dien je de eigenaar te allen tijde te informeren.

Art. 6 Rookbeleid en overige huisregels

6.1 In de dansschool geldt een algeheel rookverbod.

6.2 Het is verboden in de dansschool of op het terrein verdovende middelen te verhandelen of te gebruiken.

6.3 Het is verboden wapens mee te nemen.

6.9 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de eigenaar. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

6.10 Bij binnenkomst in de dansschool dient het gebruik van de mobiele telefoon gestaakt te worden. Wanneer je vanwege werk- of privé-omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dien je dit voorafgaand aan de les aan de docent kenbaar te maken.

6.11 De eigenaar is gerechtigd om foto en andere opnamen te (laten) maken van activiteiten van de dansschool. Je geeft de eigenaar toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kunt echter ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, wanneer je niet gefotografeerd wenst te worden of als je foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

Art. 7   Introducés

7.1 Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers mee te nemen naar je cursus of één van de andere cursussen;

7.2 Er zijn periodiek kijklessen of proeflessen, waar introducés en/of bezoekers van harte welkom zijn. Je wordt hierover tijdens de cursus op de hoogte gehouden. Je bent tijdens de kijklessen zelf verantwoordelijk voor het gedrag van je introducés en/of bezoekers en dient hen te informeren over de aanwezigheid van huisregels;

7.3 De directie behoudt zich het recht om zelf introducés en/of gasten op een cursus uit te nodigen.

7.4 Kleding, schoenen en hygiëne

Je bent vrij in je kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin je je  makkelijk kunt bewegen. Houdt aub wél rekening met de normale fatsoensnormen;

–          Je dient je jas op te hangen in de garderobe. Het is niet toegestaan je jas mee te nemen naar de bar of zaal. Haal waardevolle spullen uit uw jas en/of tas. De directie is niet aansprakelijk voor je eigendommen;

–          Je dient je schoenen bij binnenkomst in de garderobe om te wisselen voor droge en schone (dans)schoenen.

–      Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van jezelf en je medeleerlingen. Draag altijd schone (sport)kleding en gebruik een deodorant.

Art. 8 Klachten

8.1 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.

8.2 De eigenaar maakt binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht eveneens schriftelijk haar standpunt kenbaar aan de klager.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

* Heeft een minderjarige zich ingeschreven zonder bijzijn van één van de ouders/verzorgers en zijn er twee danslessen of meer gevolgd, dan dient het volledige cursusgeld betaald te worden.

Deventer,

Eerste uitgave juli 2017